Ponúkame

Naši odberatelia

Chceme byť firmou so širokou ponukou výrobkov pre detské ihriská a originálne riešených prvkov z agátového dreva pre záhrady, oddychové zóny a multifunkčné športoviská.

Trvalým rozširovaním našej ponuky, zlepšovaním dizajnu a kvality chceme držať vysoký štandard našich výrobkov pre detské ihriská a multifunkčné športoviská a tiež s tým súvisiace služby. Tento trend sme potvrdili získaním certifikátu kvality ISO 9001, 14001 a 18001.

Verejnosť

Chceme byť vzorom poskytovanými službami i svojím postojom k zákazníkom. Zúčastňujeme sa hospodárskeho, kultúrneho a politického života, podporujeme verejno-prospešné aktivity a športové dianie v regióne.

Životné prostredie

Hlásime sa k princípom „udržateľného rozvoja“ a pri svojej činnosti budeme napĺňať legislatívne požiadavky upravujúce ochranu životného prostredia. Kladný vzťah k životnému prostrediu sme potvrdili získaním certifikátu ISO 14001:2005.

Ponúkame

Ponúkame komplexné služby týkajúce sa detských ihrísk, prírodných a multifunkčných športovísk a parkov. Naše služby sú cielené predovšetkým na komunálnu sféru a jej potreby. Vyrábame a inštalujeme originálne detské ihriská, herné prvky, parky pre seniorov a mobiliár z agátového dreva. Do portfólia nami ponúkaných produktov však patria aj herné prvky a mobiliár napr. z antikorovej ocele, povrchy z recyklovanej pryže alebo povrchy z liatej gumy, vzduchové zemné trampolíny a skateparky.

Všetky nami vyrábané produkty sa vyznačujú ručným spracovaním podľa želania zákazníka. Pri výrobe sú rešpektované prirodzené vlastnosti agátového dreva, predovšetkým jeho krivosť. Súčasný sortiment tvorí niekoľko sto námetových položiek, ako napr. hojdačky, šmykľavky, lanovky, herné zostavy, lavičky, altány atď.

Všetky tieto herné prvky a mobiliár je možné rozvinúť do desiatok rôznych variant. Životnosť výrobkov je – podľa starostlivosti – i niekoľko desiatok rokov.

Ponúkame Vám komplexné riešenie šité na mieru, zahrňujúce všetky detaily. Pre našu spoločnosť vzťah s klientom nekončí odovzdaním diela, ale naopak začína partnerstvo pri údržbe, prevádzkovaní a rozširovaní detského ihriska.

Herné prvky a ich funkčnosť

Staré české príslovie vraví, že „kdo si hraje, nezlobí“. My však od našich výrobkov očakávame ešte viac. Radi by sme dosiahli, aby naše detské ihriská neboli iba miestom pre zábavu našich detí, ale aby sa na nich zároveň aj rozvíjali a učili sa. Preto sú naše detské ihriská i samotné herné prvky koncipované tak, aby uspokojili rôzne vekové skupiny našich detských užívateľov a ich nároky. Chceme, aby si rozvíjali nie len obratnosť a koordináciu pohybov, ale taktiež svoju psychiku, schopnosť hrať sa v kolektíve, navzájom sa rešpektovať a pomáhať si. Preto už pri návrhu ihriska starostlivo zvažujeme, pre akú vekovú skupinu sa detské ihrisko pripravuje a čo od nej zadávateľ očakáva.

Herné prvky a ich kvalita

Na kvalitu našich výrobkov kladieme obrovský dôraz a je jednou z hlavných priorít spoločnosti. Preto všetky naše herné prvky prechádzajú v priebehu výroby a pred finálnou expedíciou trojitou kontrolou kvality. Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001, ktorý je zárukou vysokého štandardu kvality a bezpečnosti našich produktov.

Detské ihriská a ich bezpečnosť

Deti mnohokrát ešte nie sú schopné odhadnúť nebezpečie svojho konania. Všetko berú ako hru. Každá prekážka je pre ne prekonateľná, každá hradba je výzvou. Preto už pri návrhu, výrobe a následnej montáži našich prvkov myslíme na najmenšie detaily, aby sme mohli v maximálnej možnej miere zaručiť bezpečnosť pre ich užívateľov.

Nespornou výhodou agátového dreva je beztriesková štruktúra dreva, čo vedie oproti napr. smrekovým konštrukciám k minimalizácii možných drobných poranení. Povrchové praskliny sú pre agátové drevo charakteristické a nemajú žiadny vplyv na bezpečnosť, kvalitu a funkčnosť prvkov. Významným nástrojom, o ktorý sa firma opiera vo svojej snahe o čo najvyššiu bezpečnosť svojich výrobkov, sú normy STN EN 1176.

Dokladom toho je skutočnosť, že sme držitelia certifikátov typu vydaných SZÚ Brno.

Detské ihriská – revízie

Systém riadenej bezpečnosti detského ihriska – garantovaný dozor

Od začiatku roku 2009, v rámci skvalitňovania starostlivosti o zákazníka, ponúka firma T-PARKY s. r. o. novú službu s názvom systém riadenej bezpečnosti detského ihriska – garantovaný dozor.

Základnou filozofiou spolupráce s našimi zákazníkmi všeobecne je a musí byť garancia bezpečného ihriska pre deti pokiaľ možno po celú dobu jeho životnosti.

Podľa STN EN 1176-6 je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť systém riadenia bezpečnosti prevádzky detských ihrísk. Najúčinnejším spôsobom je spolupráca prevádzkovateľa s kvalifikovanými pracovníkmi výrobcu, ktorý sú najlepšie zoznámení s problematikou detských ihrísk a údržby herných prvkov.

Nový produkt našej spoločnosti spočíva v prevádzaní našich služieb od výroby, cez montáž po pravidelné revízie a sústavnú údržbu herných prvkov. Všetko pod dozorom našich autorizovaných technikov. Výnimočnosť tejto služby, ktorú na trhu ponúkame ako jediní ale spočíva predovšetkýmv garancii ekonomickej a právnej zodpovednosti tak za stav ihriska, ako aj za kvalitu jednotlivých poskytovaných služieb – revízií a údržby.

Právne a ekonomické garancie poskytujeme za správnosť a úplnosť spracovanej revíznej správy k dátumu odovzdania revíznej správy. To znamená, že budú vyhľadané všetky riziká a rozpory s STN EN 1176, ktoré sa pri posudzovaných herných prvkov a detského ihriska komplexne vyskytujú. Tieto nálezy budú odovzdané prevádzkovateľovi k následnému riešeniu, prípadne ich zmluvne vyriešime za Vás!

Pokiaľ by sa tak nestalo, prevezme firma T-PARKY s. r. o. za tieto nedostatky právnu a ekonomickú zodpovednosť. Vďaka tomuto systému sme Vám – ako vlastníkom či prevádzkovateľom ihrísk schopní:

  • Ušetriť mnoho starostí pri riešení prípadných nešťastných udalostí
  • Predĺžiť záruku na ihrisko na 5, 10 i 15 rokov – podľa dĺžky uzatvorenej zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci systému riadenej bezpečnosti.
  • Kvalifikovane previesť namiesto prevádzkovateľa všetky opatrenia stanovené revíznou správou a uviesť ihrisko do súladu s prehlásením o zhode s certifikátom vystaveným na konkrétne herné prvky a uviesť v pravidelných termínoch ihrisko do súladu s STN EN 1176.

Podľa platnej legislatívy sú definovanými osobami kompetentnými posúdiť stav herných prvkov jednak štátom poverené osoby oprávnené k certifikácii výrobkov a jednak výrobcovia. Žiadny právny predpis však nezaručuje prevádzkovateľovi zodpovednosť iných osôb za kvalitu ich revíznych správ.

Aby naša spoločnosť ochránila našich zákazníkov pred dôsledkami tohto stavu, stali sme sa držiteľmi živnostenského oprávnenia pre odbor činnosti:

  • Testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
  • Poradenská a konzultačná činnosť, spracovanie odborných štúdií a posudkov.

Toto živnostenské oprávnenie bolo aktualizované v súlade s úst. Nariadením vlády ČR 278/2008 Zz., (viď. Výpis zo živnostenského registra) k 28.1.2009.

V rámci tejto činnosti ponúka spoločnosť T-PARKY s. r. o. zmluvne zaistené a garantované spracovávanie prevádzkových kontrol a hlavných ročných kontrol v zmysle ust. normy STN EN 1176, vrátane podrobných revíznych správ. Ďalej sme schopní zaistiť kvalifikované školenie a poradenstvo pre poverených pracovníkov našich zákazníkov.

S ohľadom na komplexnosť služieb ponúkame i spracovávanie kvalifikovaných revíznych správ aj pre herné prvky a ihriská iných výrobcov.

Detské ihriská a ich servis

Spoločnosť zaisťuje v plnej miere záručný i pozáručný servis. Ponúkame taktiež možnosť zmluvy na päťročný servis vrátane štvrťročných (periodických) a ročných kontrol a servisov podľa STN EN 1176. Servis zabezpečujú vysoko kvalifikovaní pracovníci servisného oddelenia.

Detské ihriská – montáž

Záverečnou časťou cesty herného prvku z výrobnej haly k detskému užívateľovi je montáž. Zabezpečuje ju skupina odborne a technicky vyškolených pracovníkov. Ich kvalifikácia je zárukou dodržania všetkých bezpečnostno-technických ustanovení. V prípade záujmu zákazníka je možné herné prvky inštalovať formou tzv. šéfmontáže, kedy naša firma na montáž vyšle spravidla dvoch preškolených montérov a zákazník zaistí potrebný počet pomocných pracovníkov, náradie a betón potrebný k montáži. Táto forma kladie väčšie nároky na zákazníka, ale je finančne priaznivejšia než kompletne realizovaná montáž našimi pracovníkmi.

Spracovanie štúdie na detské ihrisko

Bezplatne pre Vás spracujeme štúdiu presne podľa Vašich predstáv, navrhneme herné prvky a celé detské ihrisko vhodné pre cieľových užívateľov. Súčasťou návrhu je i pôdorysné rozmiestnenie prvkov a orientačné vizualizácie. Grafické výstupy sú buď v tlačenej alebo v elektronickej podobe. Osobný kontakt zákazníka s našim regionálnym obchodným zástupcom je samozrejmosťou.

Záruka na detské ihrisko a herné prvky

Spoločnosť Tomovy parky s. r. o. poskytuje na svoje výrobky základnú záručnú dobu 5 rokov na pevnosť nosných konštrukcií a konštrukčných prvkov a 2 roky na ostatné komponenty.

Dizajn herných prvkov

Sme si veľmi dobre vedomí, aké je v dnešnej dobre ťažké zaujať niečím novým alebo originálnym. Zvlášť pokiaľ sa jedná a našich najmenších zákazníkov. Preto sa vizuálnou podobou našich produktov veľmi intenzívne a systematicky zaoberáme. Každý výrobok je originálom a všetky naše detské ihriská a herné prvky vždy spoznáte. Farebné zakončenie, ktoré máme chránené ochrannou známkou je jasným signálom, že prvok, detské ihrisko či mobiliár pochádza z našej dielne.

Odborné poradenstvo

 Niekedy je veľmi obtiažne predstaviť si v danej lokalite detské ihrisko ako celok. Naši zamestnanci sú pripravení zdarma spracovať návrh presne podľa Vašich predstáv a požiadaviek. Sú však tiež dostatočne kreatívni, aby pripravili samostatný návrh v rámci našej základnej produktovej rady, alebo návrh úplne atypický a následne ho i realizovali.

Poradenstvo pri financovaní

V rámci zaistenia komplexných služieb poskytujeme poradenstvo týkajúce sa možnosti financovania detských ihrísk z dotácií a grantov v spolupráci s poprednými odborníkmi v odbore.

Životné prostredie

Na životné prostredie je v dnešnej dobre kladený obrovský dôraz a v našej spoločnosti tomu nie je inak. Našou hlavnou výrobnou surovinou je agátové drevo, ktoré bolo z dôvodu krivosti a nevhodnosti pre drevársky priemysel doposiaľ prioritne využívané ako palivo. Prirodzená krivosť je vlastnosť, ktorá je naopak v materiály pre naše výrobky vyzdvihovaná a umožňuje jeho využitie nie len ako zdroj energie.

Naše herné prvky, parky pre seniorov a mobiliár sú vo veľkej miere umiestňované do otvorených priestorov, parkov, záhrad atď. Preto je našim cieľom budovať detské ihriská a oddychové zóny tak, aby nebol narušený ráz a charakter krajiny, naopak, aby naše výrobky dotvárali a ponúkali rodine okrem zábavy i príjemné miesto na odpočinok.

Celý proces výroby jednotlivých herných prvkov je vykonávaný ručne, používame vodou riediteľné farby, šetrné k životnému prostrediu, a bezmála všetky naše odpady druhotne využívame. Aj preto sme držiteľmi certifikátu o ekologickom prístupe k životnému prostrediu ISO 14001 a ČEZ Zelená energia.

Hendikepovaní

Vieme podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka modifikovať prakticky všetky herné prvky tak, aby vyhovovali aj užívateľom s určitým hendikepom, pretože ani na nich samozrejme nezabúdame.